top of page

 הנחות היסוד 

 

שילוב המוסיקה בחייהם של הילדים יתרום רבות לתלמידים, וייפתח בפניהם עולם עשיר בעל ערך חינוכי גבוה.

 

חשיבותה של המוסיקה בפיתוח כישורי הפרט:

 

בעבודה העצמית

 

 • המוסיקה היא צורת הבעה עשירה ומורכבת, באמצעותה הילד יוכל להביע תחושות ורגשות הניתנים להעברה רק במדיום זה.

 • התלמיד נדרש לעמוד בתוכנית עבודה עצמית הדורשת מוסר עבודה, סבלנות ויכולת התמדה.

 • לעומת רוב התחומים האחרים, המדגישים היבט זה או אחר של כישורי האדם (כישורים קוגניטיביים, רגשיים, פסיכו-מוטוריים וכו'), המוזיקה יוצרת אינטגרציה בין כישורים אלו, אשר לרוב אינם באים לידי שילוב ותיאום.

 • התלמיד נחשף לעולם תרבותי עשיר, בו הוא יכול ליצור ולדמיין.

 • התנסות בהופעות מול קהל, כחלק מקבוצה או כיחיד מפתחת את יכולת העמידה מול קהל ומחזקת את ביטחונו העצמי של התלמיד. כמו כן, גם האימון והחזרות לקראת המופע הינן חשובות ומשמעותיות.

 • למוסיקה נקודות השקה רבות למקצועות אחרים מלבד תחומי האומנות כדוגמת היסטוריה, פילוסופיה, מתמטיקה, ספרות ושפות זרות, כך שהעיסוק והלימוד המוסיקאלי מפתחים את כישורי הלמידה של התלמיד בתחומים רבים.

 •  

בעבודה כחלק מקבוצה (בהרכב מוסיקלי)​

 

 •  לפעילות המוסיקלית משמעות חברתית חשובה ביותר.

 • ההשתתפות הפעילה בהרכב מחדדת את יכולת ההקשבה האקטיבית של התלמידים. התלמיד ער לנגינה של שותפו להרכב ופועל בהתאמה (דינמית, קיצבית וכו').

 • התלמיד נדרש לגלות סבלנות והבנה כלפי חבריו במהלך העבודה כהרכב.

 • על התלמיד מוטלת אחריות חברתית, התלמידים נדרשים להגיע מוכנים להרכב לאחר עבודה עצמית- ולא, הם פוגעים בהרכב כולו. לכל נגן יש את חלקו וסך החלקים יביאו לאיכות הכוללת.

 • התלמידים לומדים כיצד לעבוד בשיתוף פעולה וכחלק מקבוצה בעלת מטרה משותפת.

 • התלמידים ילמדו שהעזרה והתמיכה זה בזה יביאו להצלחה שלהם כהרכב.

 

bottom of page